BGH, Beschluss vom 03.02.2021, AZ XII ZB 437/20

Aus­ga­be: 03–2021Betreu­ungs­recht

Zur Fra­ge, wann eine die Beschwer­de­be­rech­ti­gung begrün­den­de erst­in­stanz­li­che Betei­li­gung eines nahen Ange­hö­ri­gen des Betrof­fe­nen im Betreu­ungs­ver­fah­ren vor­liegt (im Anschluss an Senats­be­schlüs­se vom 17. Juni 2020 –XII ZB 574/19-FamRZ 2020, 1590 und vom 12. Juni 2019 –XII ZB 51/19-FamRZ 2019, 1647)

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rech…