Prä­si­dent

 • Wolf­gang Kastner
  Ver­le­ger / Rechtsjournalist
  c/o Geschäfts­stel­le Stuttgart

 

Vize­prä­si­den­ten

 • Hele­ne-Moni­ka Filiz
  Rechts­an­wäl­tin / Fach­an­wäl­tin für Familienrecht /
  Fach­an­wäl­tin für Bau- und Architektenrecht
  c/o Frei­ling & Part­ner Rechtsanwälte
  Frank­furt am Main
 • Micha­el Henn
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht/Fachanwalt für Erbrecht
  c/o Dr. Gaupp & Collegen
  Stuttgart
 • Dr. Nor­bert Gieseler
  Rechts­an­walt / Fach­an­walt für Steuerrecht
  Fach­an­walt für Erbrecht / Fach­an­walt für Han­dels- und Gesellschaftsrecht
  c/o MG&P — Mein­hardt, Gie­se­ler & Partner
  Nürnberg
 • Jörg Pas­sau
  Steuerberater
  c/o Pas­sau Pau­ra & Col­legen GmbH
  Kiel
 • Dr. Gün­ther Raiser
  Rechtsanwalt
  c/o Thüm­mel, Schüt­ze & Partner
  Stuttgart
 • Mar­tin Weispfenning
  Rechts­an­walt / Fach­an­walt für Familienrecht
  c/o Weis­ger­ber Weis­pfen­ning Roth
  Nürnberg

 

Geschäfts­füh­ren­des Vorstandsmitglied

 • Micha­el Henn
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht/Fachanwalt für Erbrecht
  c/o Rechts­an­wäl­te Dr. Gaupp & Coll
  Stuttgart

 

Geschäfts­stel­le

 • Gerok­stra­ße 8
  70188 Stuttgart
  Tel.: 0711 — 3058 9310
  Fax: 0711 — 3058 9311
  info@dansef.de
  www.dansef.de
  Regis­ter­ge­richt:
  AG Bonn – VR 8237 –