Prä­si­dent

 • Wolf­gang Kas­t­ner
  Ver­le­ger / Rechts­jour­na­list
  c/o Geschäfts­stel­le Stutt­gart

 

Vize­prä­si­den­ten

 • Hele­ne-Moni­ka Filiz
  Rechts­an­wäl­tin / Fach­an­wäl­tin für Fami­li­en­recht /
  Fach­an­wäl­tin für Bau- und Archi­tek­ten­recht
  c/o Frei­ling & Part­ner Rechts­an­wäl­te
  Frank­furt am Main
 • Micha­el Henn
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht/Fachanwalt für Erbrecht
  c/o Dr. Gaupp & Col­le­gen
  Stutt­gart
 • Dr. Nor­bert Gie­se­ler
  Rechts­an­walt / Fach­an­walt für Steu­er­recht
  Fach­an­walt für Erbrecht / Fach­an­walt für Han­dels- und Gesell­schafts­recht
  c/o MG&P — Mein­hardt, Gie­se­ler & Part­ner
  Nürn­berg
 • Jörg Pas­sau
  Steu­er­be­ra­ter
  c/o Pas­sau, Nie­mey­er & Col­le­gen
  Kiel
 • Dr. Gün­ther Rai­ser
  Rechts­an­walt
  c/o Thüm­mel, Schüt­ze & Part­ner
  Stutt­gart
 • Mar­tin Weis­pfen­ning
  Rechts­an­walt / Fach­an­walt für Fami­li­en­recht
  c/o Weis­ger­ber Weis­pfen­ning Roth
  Nürn­berg

 

Geschäfts­füh­ren­des Vor­stands­mit­glied

 • Micha­el Henn
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht/Fachanwalt für Erbrecht
  c/o Rechts­an­wäl­te Dr. Gaupp & Coll
  Stutt­gart

 

Geschäfts­stel­le

 • Kron­prinz­str. 14
  70173 Stutt­gart
  Tel.: 0711 — 3058 9310
  Fax: 0711 — 3058 9311
  info@dansef.de
  www.dansef.de
  Regis­ter­ge­richt:
  AG Bonn – VR 8237 –