BGH, Beschluss vom 11.03.2020, AZ XII ZB 496/19

Aus­ga­be: 05–2020Betreu­ungs­recht

Zur Not­wen­dig­keit der Bekannt­ga­be eines Sach­ver­stän­di­gen­gut­ach­tens an den Betrof­fe­nen im Betreu­ungs­ver­fah­ren (im Anschluss an Senats­be­schlüs­se vom 12.Februar2020 ‑XIIZ­B179/19-zur Ver­öf­fent­li­chung bestimmt-und vom 8.August2018 ‑XIIZ­B139/18-FamRZ 2018, 1769).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/recht…