BGH, Beschluss vom 21.11.2018, AZ XII ZB 351/18

Aus­ga­be: 01/2019Fami­li­en­recht

Zum Wert des Beschwer­de­ge­gen­stands bei einer Ver­pflich­tung zur Aus­kunfts­er­tei­lung (im Anschluss an Senats­be­schluss vom 10. Janu­ar 2018 – XII ZB 451/17 — FamRZ 2018, 445)

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/recht…