BGH, Beschluss vom 26.06.2019, AZ XII ZB 11/19

Aus­ga­be: 08–2019Fami­li­en­recht

Zum Wert der Beschwer bei der Ver­pflich­tung zur Aus­kunfts­er­tei­lung in einer Güter­rechts­sa­che (im Anschluss an Senats­be­schluss vom 4. Juli 2018 — XII ZB 82/18 ‑FamRZ 2018, 1529).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.iww.de/quellenmaterial/id/210122?ut…