OLG Stutt­gart, Beschluss vom 07.04.2022, AZ 11 UF 39/22

Aus­ga­be: 06/2022Fami­li­en­recht

Kei­ne ver­fas­sungs­recht­li­che Beden­ken gegen die Fest­stel­lung der Vater­schaft gegen den Wil­len der mit einer Frau ver­hei­ra­te­ten Mut­ter bei Zeu­gung eines Kin­des mit­tels Samen­spen­de (sog. Becherspende).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprec…