#1OLG Karlsruhe, Beschluss vom 07.06.2024, Az.: 18 UF 137/2307.06.2024
#2OLG Karlsruhe, Beschluss vom 07.06.2024, Az.: 18 WF 59/2407.06.2024
#3OLG Stuttgart, Beschluss vom 23.05.2024, Az.: 17 UF 71/2423.05.2024
#4BGH, Beschluss vom 15.05.2024, Az.: XII ZB 122/2215.05.2024
#5OLG Karlsruhe, Beschluss vom 09.04.2024, Az.: 5 WF 157/2306.05.2024
#6BFH, Beschluss vom 24.04.2024, Az.: VII R 57/2024.04.2024
#7BGH, Beschluss vom 24.04.2024, Az.: XII ZB 282/2324.04.2024
#8FG Berlin-Brandenburg, Urteile vom 24.04.2024, Az.: 3 K 3188/21, 3 K 3055/22, 3 K 3022/2224.04.2024
#9BGH, Beschluss vom 24.04.2024, Az.: IV ZB 23/2324.04.2024
#10OLG Karlsruhe, Beschluss vom 22.04.2024, Az.: 18 WF 44/2422.04.2024
#11OLG Karlsruhe, Beschluss vom 22.04.2024, Az.: 18 WF 44/2422.04.2024
#12OLG Frankfurt, Beschluss vom 18.04.2024, Az.: 6 WF 42/2418.04.2024
#13OLG Oldenburg, Beschluss vom 15.04.2024, Az.: 13 WF 26/2415.04.2024
#14OLG Hamm, Beschluss vom 12.04.2024, Az.: 4 WF 36/2412.04.2024
#15OLG Hamm, Beschluss vom 12.04.2024, Az.: 4 WF 36/2412.04.2024
#16FG Münster, Urteil vom 11.04.2024, Az.: 3 K 959/22 Erb11.04.2024
#17BGH, Beschluss vom 10.04.2024, Az.: XII ZB 559/2310.04.2024
#18BGH, Beschluss vom 10.04.2024, Az.: XII ZB 459/2310.04.2024
#19OLG Celle, Beschluss vom 09.04.2024, Az.: 15 WF 23/2409.04.2024
#20OLG Frankfurt, Beschluss vom 04.04.2024, Az.: 6 UF 204/2304.04.2024
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
76 77 78 79 80 81 82 83