#81BGH, Beschluss vom 13.12.2023, Az.: XII ZB 550/2113.12.2023
#82OLG Karlsruhe, Urteil vom 12.12.2023, Az.: 14 U 135/2312.12.2023
#83OLG Frankfurt, Beschluss vom 12.12.2023, Az.: 2 UF 33/2312.12.2023
#84OLG Hamm, Beschluss vom 11.12.2023, Az.: 4 UF 141/2211.12.2023
#85FG Düsseldorf, Urteil vom 23.02.2022, Az.: 4 K 930/19 Erb, AO07.12.2023
#86BGH, Beschluss vom 06.12.2023, Az.: XII ZB 401/2206.12.2023
#87FG Köln, Beschluss vom 30.11.2023, Az.: 7 K 217/2130.11.2023
#88BGH, Beschluss vom 29.11.2023, Az.: XII ZB 141/2229.11.2023
#89BFH, Urteile vom 28.11.2023, Az.: X R 20/2128.11.2023
#90OLG Hamm, Beschluss vom 28.11.2023, Az.: 4 UF 108/2328.11.2023
#91BFH, Urteil vom 28.11.2023, Az.: X R 20/2128.11.2023
#92OLG Hamm, Beschluss vom 23.11.2023, Az.: 15 W 231/2323.11.2023
#93BGH, Beschluss vom 22.11.2023, Az.: XII ZB 386/2222.11.2023
#94OLG Frankfurt, Beschluss vom 21.11.2023, Az.: 6 UF 222/2221.11.2023
#95OLG Hamm, Beschluss vom 20.11.2023, Az.: 4 WF 126/2320.11.2023
#96OLG Hamm, Beschluss vom 17.11.2023, Az.: 4 WF 131/2317.11.2023
#97BGH, Beschluss vom 15.11.2023, Az.: IV ZB 6/2315.11.2023
#98BGH, Beschluss vom 15.11.2023, Az.: XII ZB 575/2115.11.2023
#99FG Düsseldorf, Urteil vom 15.11.2023, Az.: 4 K 1227/23 Erb15.11.2023
#100OLG Braunschweig, Beschluss vom 08.11.2023, Az.: 1 WF 127/2308.11.2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
76 77 78 79 80 81 82 83